Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Uw vertrouwde partner in vochtbestrijding

Definitie van Termen

Aannemer (‘Vernast’): Gevestigd op Ballaarstraat 99, 2018 Antwerpen.

Cliënt: Omvat elke individu of juridische entiteit die opdrachten plaatst bij Vernast voor diensten en goederen gerelateerd aan vochtbestrijding, kelder-afdichting, pleisterwerk, ventilatie, en gevelwerken, met uitzondering van lekdetectie en (vocht)diagnose.

Overeenkomst: Behelst het geheel aan verplichtingen tussen Vernast en de cliënt, exclusief lekdetectie en (vocht)diagnose.

Artikel 1: Toepassingsgebied en Inwerkingtreding van de Overeenkomst

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepalen deze algemene voorwaarden de juridische relatie tussen Vernast en de cliënt. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren deze voorwaarden boven die van de cliënt.

1.2 De overeenkomst wordt effectief vanaf het moment dat de cliënt en een gemachtigde van Vernast de offerte ondertekenen.

Artikel 2: Voorstellen, Offertes, en Bevestiging van de Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen, bestekken en offertes uitgebracht door Vernast zijn niet-bindend tot de cliënt deze schriftelijk accepteert.

2.2 De definitieve binding van Vernast aan een overeenkomst vindt plaats na bevestiging van de technische dienst van Vernast. Indien technische evaluatie uitwijst dat de voorgestelde werken niet realiseerbaar zijn binnen de gestelde begroting of de beoogde resultaten niet haalbaar zijn, kan de overeenkomst ontbonden worden zonder compensatieplicht.

2.3 Prijsoffertes zijn samengesteld op basis van de huidige marktprijzen van lonen en materialen en kunnen worden aangepast conform wettelijke prijsherzieningsformules.

2.4 Het niet verkrijgen van een lening binnen 14 dagen bij een financiële instelling kan dienen als een ontbindende voorwaarde voor de overeenkomst. Indien binnen deze termijn geen negatief attest is ontvangen, wordt aangenomen dat de cliënt de lening heeft verkregen, waardoor de overeenkomst volledig van kracht wordt.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Vernast committeert zich aan het leveren van de afgesproken middelen. Leverings- en afwerkingstermijnen zijn slechts indicatief en geven de cliënt niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen bij vertragingen.

3.2 De klant dient zorg te dragen voor het vrijmaken van het behandelgebied, inclusief het verplaatsen van installaties en meubilair tot ten minste 1,5 meter van de muren. Tevens is het essentieel dat de klant voor adequate stofbescherming van aanwezige goederen zorgt.

3.3 Bij de aanwezigheid van verborgen gebreken, zoals leidingen en afvoeren, dient de klant deze aan te geven. Vernast is niet aansprakelijk voor schade door dergelijke verborgen gebreken.

3.4 Na de droogfase van behandelingen zal Vernast standaard een droogheidstest uitvoeren. Bij interne muurinjecties adviseren wij een specifieke afwerking om zoutdoorslag te voorkomen. Voor externe behandelingen wordt getracht de oorspronkelijke kleur bij hervoegen te benaderen, maar kleine kleurverschillen zijn mogelijk.

3.5 Bij drainagebehandeling kunnen onbehandelde muren en/of vloeren tekenen van vocht vertonen. Een afvoerkanaal en stopcontact nabij de pomp zijn vereist voor correcte werking.

3.6 Vernast is niet aansprakelijk voor indirecte schade of schade veroorzaakt door derden. De klant dient te zorgen voor de benodigde faciliteiten, zoals parkeerplaatsen, en draagt de kosten hiervan.

3.7 Bij niet-tijdige aanvang of meerwerken door toedoen van de klant, worden aanvullende kosten in rekening gebracht (€56/uur plus verplaatsingskosten). Late wijzigingen (minder dan 24 uur voor aanvang) resulteren in een boete van €850.

3.8 Indien bepaalde plaatsen onbereikbaar zijn, vallen deze buiten de garantie.

3.9 Prijsaanpassingen als gevolg van technische wijzigingen worden vooraf gecommuniceerd met de klant.

3.10 In geval van uitgestelde aanvang kunnen de kosten stijgen met maximaal 10%.

3.11 Vernast behoudt zich het recht voor de uitvoering op te schorten bij financiële problemen van de klant, of een borgsom te vragen.

3.12 Bij gedeeltelijke uitvoering wordt een proportioneel deel van de prijs in rekening gebracht.

3.13 De keuze van materialen en installaties is standaard die van Vernast, tenzij de klant anders aangeeft. Schade door klantspecifieke keuzes valt onder verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 4: Facturering en Betaling

4.1 Betaalwijze: Betalingen aan Vernast dienen in euro te worden voldaan. De cliënt is verplicht binnen acht dagen na ondertekening van de bestelbon een aanbetaling van ten minste 30% van het totaalbedrag van de bestelde diensten en/of materialen te verrichten.

4.2 Saldo: Het resterende bedrag moet worden voldaan bij ontvangst van de factuur.

4.3 Prijscalculatie: De facturatie gebeurt op basis van een eenheidsprijs per vierkante of strekkende meter. Bij een totaalprijs wordt deze gedeeld door de geschatte hoeveelheid. De definitieve meting na voltooiing van de werkzaamheden kan leiden tot een aangepaste factuur als de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de schatting.

4.4 Late Betaling: Bij niet tijdige betaling wordt het openstaande bedrag verhoogd met 12% rente per maand (minimaal de wettelijke rente). Bij aanhoudende wanbetaling zonder geldige reden volgt een extra toeslag van 15% (minimaal €200, maximaal €2.000) als forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

4.5 Factuuracceptatie: Tenzij binnen zeven dagen na ontvangst bezwaar wordt gemaakt, wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.

4.6 Prijsaanpassingen: Wijzigingen in wettelijke en reglementaire kosten (zoals BTW-tarief) kunnen leiden tot prijsaanpassingen.

Artikel 5: Opzegging en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Annuleringsrecht Particuliere Klant: Particuliere klanten kunnen binnen 14 kalenderdagen na ondertekening kosteloos annuleren via aangetekende brief. Verzaking aan dit recht is nietig.

5.2 Annuleringsrecht Professionele Klant: Professionele klanten kunnen binnen 7 kalenderdagen na ondertekening kosteloos annuleren via aangetekende brief. Verzaking aan dit recht is nietig.

5.3 Ingebrekestelling: Bij niet-nakoming kan de overeenkomst per aangetekende brief worden ontbonden, waarbij de in gebreke gebleven partij de gemaakte kosten plus 30% van de waarde van de niet-uitgevoerde werken moet betalen.

5.4 Recht van Vernast op Beëindiging: Vernast mag de overeenkomst eenzijdig beëindigen bij aangetoonde onvermogensstatus van de consument, zonder compensatie. Bij betwisting kan de consument prestaties eisen tegen voorafgaande betaling van 50% van de orderwaarde.

5.5 Jurisdictie en Toepasselijk Recht: De overeenkomst valt onder Belgisch recht. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Vernast, hoewel Vernast ook de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant kan kiezen.

Artikel 6: Meerwerk

6.1 Facturatie van Meerwerk: Vernast mag additioneel werk dat buiten de oorspronkelijke overeenkomst valt in rekening brengen.

6.2 Omstandigheden van Meerwerk: Meerwerk kan voortkomen uit extra verzoeken van de cliënt, instructies van derden, of gewijzigde voorschriften, en wordt als een nieuwe overeenkomst beschouwd.

Artikel 7: Klachten en aanvaarding van de Factuur

7.1 Zichtbare Gebreken: Indien de cliënt zichtbare gebreken constateert, zoals beschadigingen of onvolledigheden, dient hij binnen vijf kalenderdagen na ontdekking een aangetekende klacht in te dienen. Bij gebrek aan een dergelijke melding wordt aangenomen dat de cliënt de werken, inclusief de zichtbare gebreken, accepteert.

7.2 Verborgen Gebreken: Voor verborgen gebreken gelden de wettelijke waarborgen zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Klachten hierover moeten binnen twee maanden na ontdekking worden gemeld aan de aannemer.

Artikel 8: Garantie en Beperking van de Aansprakelijkheid

Garanties: 30 jaar tegen opstijgend vocht, 10 jaar op kelderafdichting en kelderdrainage, 10 jaar op gevelhydrofuge, 6 maanden op afwerking, 2 jaar op elektrische installatiematerialen.

Uitsluitingen:

8.1 Garanties zijn niet geldig bij wanbetaling of in situaties zoals nalatigheid, elektrische overspanning, vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen, vandalisme, onbereikbare plaatsen door leidingen, extreme weersomstandigheden, afwezigheid van een leidingenplan, aanwezigheid van derden en hun goederen tijdens werkzaamheden, werkzaamheden op onbewaakte plaatsen, muurdoorvoeren, en interventies door onbevoegde derden.

8.2 Garanties vervallen bij elke reparatie, onderhoud, aanpassing of wijziging door niet-gemachtigde personen, of bij perforatie van behandelde kelderwanden en/of -vloeren.

8.3 De garantie is enkel geldig als de oorzaak van het probleem ongewijzigd blijft. Aanpassingen aan de gevel of omgeving, zoals na-isoleren of wegenwerken, die invloed hebben op de effectiviteit van de behandeling, doen de garantie teniet.

8.2 Cliëntverklaring en Verantwoordelijkheden

8.2.1 De cliënt bevestigt volledig geïnformeerd te zijn over de kenmerken, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de apparatuur.

8.2.2 Extra kosten voor vloerbekuiping op een onstabiele ondergrond zijn voor rekening van de cliënt. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een onstabiele ondergrond.

8.2.3 De aannemer is niet verantwoordelijk voor bijkomende schade veroorzaakt door trillingen tijdens werkzaamheden, of voor schade door wijzigingen aangebracht door de cliënt.

8.2.4 De aannemer is niet aansprakelijk voor lekkage door muurdoorvoeren of voor materiële en bijkomende schade veroorzaakt door vochtproblemen of insijpelend water na uitvoering van de werkzaamheden.

8.3 Voorwaarden voor Garantieclaims

8.3.1 Voor het inroepen van de garantie dient de cliënt een gedetailleerde factuur of een opleveringsdocument te overleggen, samen met een beschrijving van het probleem. Foto’s van de situatie kunnen ook helpen bij de beoordeling van de claim.

8.3.2 Onterechte garantieclaims leiden tot facturering van werkuren en verplaatsingskosten.

8.3.3 Garantieclaims dienen onderbouwd te worden met de factuur en het plan van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9: Oplevering van de Werkzaamheden

9.1 Definitieve Acceptatie: De oplevering van de werken wordt bevestigd door de ondertekening van de technische tekening. De betaling van de factuur geldt als definitieve acceptatie en eindoplevering van de werken.

9.2 Melding van Gebreken: Eventuele gebreken of tekortkomingen dienen vóór de betaling van de factuur gemeld te worden.

Artikel 10: Afstand van Rechten

10 Elke nalatigheid of gedeeltelijke uitoefening van rechten, zoals voorzien in deze algemene voorwaarden, door een partij, mag door de andere partij niet worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten. Het recht om deze clausules op enig later tijdstip alsnog uit te oefenen blijft onverminderd bestaan.

Artikel 11: Ongeldigheid van Bepalingen

11. Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, tast dit de geldigheid van de resterende bepalingen of van de overeenkomst in haar geheel niet aan. De partijen verbinden zich ertoe in goed vertrouwen te onderhandelen om een ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling te vervangen door een valide en uitvoerbare bepaling die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel of effect beoogt.

Artikel 12: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

12.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van het Koninkrijk België.

12.2 Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de aannemer gevestigd is.

12.3 In gevallen waarin de klant geen consument is, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de aannemer gevestigd is bevoegd om geschillen te beslechten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, accepteert u ons gebruik van cookies.